On-Demand Improvements

Essay: System:Tid – En kort historie om emergens

Forord

Mangel på kvalificeret arbejdskraft, energikriser, økonomiske kriser, klimaændringer, sult i verden, fattigdom, krig og korruption – Med alle disse komplekse og indbyrdes forbundne problemer er mange tilbøjelige for til at spørge: Hvem, hvad, hvornår, hvor meget og hvordan.

 

 • Hvor mange kvalificerede arbejdstagere mangler vi, og hvad skal vi gøre ved det?
 • Hvornår vil klimaændringerne ramme os, og hvordan skal vi stoppe dem?
 • Hvem er ansvarlig for krisen, og hvor meget vil det koste os at løse den?


Alligevel er det spørgsmål som disse, der ofte fører til endimensionelle, dysfunktionelle debatter, der handler mere om, hvem der har ret og hvem der tager fejl, end om at identificere sammenhænge og finde systemiske løsninger.

Vi skal dog vide, at i godt 90 % af alle tilfælde er det ikke dér, hvor et problem er identificeret, at det formodede problem kan løses, og derfor er det ikke nok at drøfte problemløsninger med eksperter fra den pågældende del af systemet, men at lære at undersøge det system, hvis del af systemet har det formodede problem. Denne tilgang reducerer risikoen for snigende skævheder og øger sandsynligheden for at opløse problemerne på en bæredygtig måde -> at-op-løse

Den endimensionelle lineære kausale vej, der er blevet dyrket i årtier, behandler symptomer og fører til fænomener i samfundet, såsom at vi overfører problemer til den næste generation, blot fordi de er mere komplicerede (komplekse) at løse – frit efter devisen: Markedet vil allerede producere en innovation, der løser problemet.

I denne proces kan symptombehandlinger ikke blot blive en forstærker af allerede eksisterende konflikter, hvorfra der ikke kan opstå noget nyt, men i værste fald kan den måde, hvorpå problemerne behandles, føre til fuldstændig ødelæggelse. Og fordi ingen ønsker det, dedikerer jeg denne artikel til læsere, der ligesom jeg er interesseret i at tage fat på de svære spørgsmål derude for at skabe bedre vilkår for samfundet, økonomien, virksomhederne, mennesker, dyr og naturen.

Det er klart for mig, og det bør det være for læseren, at dét, at arbejde med systemet betyder at få multidimensionalitet ind i ens egne tankemodeller. Og det kan være ret udmattende, i hvert fald i begyndelsen. Men hvis man træner sine grebsmuskler rigtigt, kan man på lang sigt også gribe rigtigt og åbne op for nye idéer, som det vil fremgå af min indledning til system teorier, der er i stand til at levere banebrydende og socialt funktionelle innovationer.

I slutningen af artiklen finder du desuden en samling af mine personlige anbefalinger til yderligt materiale, som kan hjælpe dig med at få et bedre forståelse for system teorier. Og nu håber jeg, at du nyder at læse og lære noget nyt.

Inhold

Systemernes første skridt

Systemforskningen fik sit første virkelige gennembrud med Macy-konferencerne fra 1941 og fremefter.Arrangørerne af Macy-konferencerne adskilte sig fra starten fra en videnskab, der var begrænset til determinisme (synspunktet om lineær kausalitet).

I stedet for at bede fagspecifikke eksperter om at afklare spørgsmål, som det normalt er tilfældet, organiserede initiativtagerne en tværfaglig konference, hvor førende eksperter fra forskellige fagområder mødtes: antropologer, etnologer, psykiatere, neurologer, biologer, fysikere, matematikere, dataloger, ingeniører og filosoffer for blot at nævne nogle få.

Den deraf følgende tværfaglige diskurs, som i konferencernes første år handlede om emner som simulering af neuronale netværk, selvregulering, mekanismer for objektopfattelse eller kemisk kommunikation mellem myrer, førte i sidste ende til fødslen af systemteorier og deres videnskab.

De færreste af os ved, at mange af nutidens værktøjer, metoder og teknologier kan spores tilbage til deltagere i disse konferencer og deres indflydelse på senere forskningsresultater.

Uanset om det drejer sig om computerteknologi, mobiltelefoner, robotteknologi eller endda kunstig intelligens. De ville alle ikke være, hvad de er i dag (hvis de overhovedet vil have eksisteret), hvis folk som Norbert Wiener (grundlægger af kybernetikken) eller John von Neumann (som bl.a. gjorde forskning i DNA mulig) ikke havde været blandt deltagerne på disse konferencer.

I løbet af den efterfølgende videnskabsbevægelse og bl.a. gennem Ludwig von Bertalanffy idéer (General Systems Theory) lykkedes det forskere som Anthony Stafford Beer (Management Cybernetics, Operations Research), Russell Lincoln Ackoff (Social Organisation Theory, Operations Research) og William Edwards Deming (System of Profound Knowledge) fra begyndelsen af 1970’erne og fremefter at bringe i det mindste en del af systemteorierne ind i erhvervsliv.

Historien ser imidlertid ud til konstant at gentage sig selv, for hver gang fremtidstænkning og nye idéer møder århundredgamle kultiverede ideologier og verdenssyn, støder store tænkere på grænser og massefænomener. Disse begrænsninger bliver særligt tydelige, når man begynder at se nærmere på samfundsvidenskaberne og teorien om sociale systemer.

Inden for teorier om sociale systemer kan man ikke se bort fra sociologer som Talcott Parsons (grundlægger handlingsteori), Jay Wright Forrester (grundlægger af dynamiske systemer) og Niklas Luhmann (grundlægger af teorien om sociale systemer) og deres uddybninger.

Kun få af deres idéer har dog fundet vej til praktiske anvendelser. Ofte er deres tilgange blevet reduceret i en sådan grad, at teorien om sociale systemer i dag kun findes i systemisk terapi og rådgivning – og ofte i en fragmenteret form (det kan især ses i kurser som ”ledelse i praksis” som jeg deltog i en gang) – til skade for samfundet, som det snart vil vise sig på grund af metakriser udløst af klimaændringerne.

Ud over forskellige bevægelser i dag, såsom System Innovation Network, der har sat sig som mål at samle internationale systemtænkere for at igangsætte systemforandringer, anser jeg system- og kybernetikforskerne Gitta og Ralf Peyns praktiske anvendelser baseret på systemisk realkonstruktivisme for at være de vigtigste resultater af den nuværende systemvidenskabelige udvikling.

For bedre at forstå, hvorfor systemteori(er) trods fremragende opdagelser og opfindelser ikke rigtig har fundet bred og anvendelsesrelevant accept i samfundet, er vi imidlertid nødt til at se på fortidens System:Tider.

System:Tid i fortiden og i dag

Jeg vil begynde denne introduktion i de tidlige faser af industrialiseringen i USA, hvor Joseph Wharton, der senere blev en stor iværksætter og grundlægger af verdens første business school, blev født.

Som barn af en liberalt indstillet, velhavende kvækerfamilie lærte Joseph i en ung alder at starte en forretning. Takket være en bedstefar, der havde tjent sin formue på at drive en handelslinje mellem Philadelphia og London, og en bedstemor, der var en del af Cornell Universitys grundlæggerfamilie, blev Joseph født til at starte en virksomhed.

Nogle få år senere, og efterhånden som Josephs indflydelse voksede gennem iværksætteri og forskellige investeringsaftaler, begyndte han endelig at bruge denne indflydelse til sit lobbyarbejde i politik. Han førte bl.a. kampagne for mere protektionisme og investeringsstøtte for at fremme industrialiseringen og holde udenlandske iværksættere ude af USA.

"Selv om vi ikke var de første til at gennemleve industrialiseringen, var der én ting, som vi var de første til, og som verden enten vil velsigne os eller forbande os for. Vi grundlagde den første business school i verden."

Formålet med hans idé var at fremskynde den industrialisering, der var i gang, af frygt for at miste kontakten med Europa. Derfor udviklede han ideen om, at unge mennesker skulle tage en skoleuddannelse i stedet for at sende dem på mange års erhvervsuddannelse i virksomheder, hvorefter kun få virksomheder blev grundlagt. På denne måde gjorde han opstart af virksomheder til et masseprodukt.

Han gik ud fra, at de studerende på hans business school kun havde brug for at lære de mest almindelige forretningsværktøjer og ledelsesmetoder, så de var klar til at starte deres egen virksomhed. Derudover gik han ud fra, at både elever og skoleledere fortsat ville være fortalere for økonomisk protektionisme, som han selv havde været fortaler for så længe.

Determinismens forbandelse og velsignelse

Kun få måneder efter Wharton School blev grundlagt, fulgte Chicago, Harvard og Stanford med deres egen version af en business school. Men i begyndelsen manglede de alle en markedsføring, der kunne forklare, hvad erhvervslivet handler om, hvorfor der er brug for en business school, og hvorfor unge mennesker derfor bør vælge en business school.

Det interessante er, at svarene blev fundet i det verdenssyn som dominerede samfundet på det tidspunkt: et verdenssyn, der ikke havde ændret sig siden renæssancen og Isaac Newtons idéer.

Isaac Newton prægede verdensopfattelserne i samfundene som ingen anden med sin idé om et hermetisk lukket ur og en determinisme, der antog at Gud skabte et isoleret univers, hvor alt var underlagt de love og den struktur, som Gud havde skabt. Et selvstændigt og selvbærende system, hvis funktion var at udføre Guds arbejde.

Bemærk: Ethvert system er defineret ved sin funktion i et større system, som det er en del af.

Det var disse ideer om et hermetisk lukket ur, hvor menneskets opgave var at udføre Guds arbejde, som derefter fandt vej ind i undervisningsmaterialet og markedsføringen af de første business schools – med vidtrækkende konsekvenser for senere generationer.

De studerende på disse business schools begyndte nu ligesom deres lærere at betragte arbejdskraft som en ressource, der kan udskiftes, og hvis eneste opgave var at udføre Guds arbejde ved at følge Guds regler og love – virksomhedslederens regler og love.

Epokale sociale baggrunde

Det er vigtigt at vide, at USA på dette tidspunkt stadig var en ung og i modsætning til Europa en tyndt befolket nation. I århundreder gik hver dag skibe lastet med slaver i land, og i generationer blev de nægtet en uddannelse. Senere var det i stigende grad økonomiske flygtninge og krigsflygtninge, der søgte lykken i Amerika. Og så var der de velhavende familier, hvis børn også havde hørt om et land med ubegrænsede muligheder.

Dengang fandtes der ingen social sikring som f.eks. sygeforsikring, arbejdsløshedsforsikring eller fagforeninger, der stod op for masserne. Selv i Europa kunne man dengang kun finde isolerede eksperimenter med social sikring. Uden social sikring og med ringe skolegang, som alligevel stadig var forbeholdt den velhavende elite, var indvandrerne imidlertid hovedsagelig afhængige af fast lønarbejde.

Masserne havde bogstaveligt talt intet andet valg end at underkaste sig virksomhedsledernes til tider grusomme regler og love. Og de, der gjorde oprør mod virksomhedsledernes love og krav, blev hurtigt erstattet af en anden sulten person på gaden.

Arbejdstagere var i ordets egentlige forstand en ressource på det tidspunkt.

Enhver, der på nuværende tidspunkt tror, at denne form for dominans var et rent amerikansk fænomen, tager fejl. Især i de europæiske mineselskaber og i den tidlige stålindustri var arbejderne udsat for deres overordnedes daglige vilkårlighed. Denne vilkårlighed førte senere til oprettelsen af fagforeninger, ligesom det var tilfældet i Amerika.

Deterministisk uddannelse

Et andet fænomen, der er værd at undersøge nærmere, er, hvordan og hvorfor det mekanistiske verdensbillede og ideer om rent lineær kausalitet har kunnet overleve uhindret i så lang tid – og hvorfor de stadig gør det i dag.

Dette kan tilskrives et væld af faktorer, hvor jeg ikke kan dække over alle inden for rammerne af denne artikel og derfor vil jeg begrænse mig til vigtige begivenheder og sammenhænge. En af disse faktorer var den gradvise mekanisering af arbejdet, som kun krævede lidt almen uddannelse og færdigheder.

Sidstnævnte var helt anderledes, f.eks. i en manufaktur, hvor der var tale om specialfremstillede produkter snarere end masseproducerede varer. Arbejdere med en god almen uddannelse eller den højeste tekniske forståelse var derfor ikke nødvendige for at finde arbejde på de nye fabrikker. En omstændighed, der skulle få indflydelse på hele konceptet om skolegang som en del af uddannelsessystemet, og som har gjort det siden den industrielle revolution og frem til i dag.

Lad mig komme lidt nærmere ind på dette punkt.

Selv om samfundet i dag har flere data og mere viden end nogensinde før, og selv om den tid, som folk bruger i skolerne i dag, også er steget betydeligt, er indlæringen af simpel lineær kausalitet i form af et mekanistisk verdensbillede stadig i centrum af de vestlige uddannelsessystemer og forhindrer indlæring af mere komplekse sammenhænge og dermed udvikling af helt nye idéer.

På dette tidspunkt skal du blot reflektere over følgende spørgsmål:

 

 • Er det ikke sådan, at vi sender de unge mennesker til skoler, hvor de lærer separate fag i separate aldersgrupper, med faste læseplaner og færdige data?

 

 • Er det ikke sådan, at de unge mennesker fortsat skal lære færdige data udenad og efterfølgende belønnes for deres lydighed og udenadslære af disse færdige data?

 

 • Er det ikke sådan, at kritiske og kreative spørgsmål, som unge mennesker stiller, og som lærerne ikke kan besvare, udskydes for at nå målet med de fastsatte læseplaner og de tilhørende resultatindikatorer?

 

 • Er det ikke sådan, at virksomheder og selskaber forventer, at deres faglærte medarbejdere har analytiske færdigheder, hvor de bruger deres ekspertise til at undersøge og reducere problemer, indtil de endelig når frem til en formodet hovedårsag?

"Og Jules Henry spurgte, hvad der ville ske, hvis vi opfordrede børn til at stille de såkaldte upassende spørgsmål og give upassende svar. Han sagde, at vi ville blive konfronteret med mere kreativitet, end samfundet nogensinde har lært at håndtere, og det er dét, vi frygter. For meget kreativitet. "

Analytiske færdigheder er vigtige, men ikke tilstrækkeligt funktionelle til at løse (komplekse) systemiske problemer, som i overvejende grad er ansvarlige for civilisationsproblemer. Denne forbandelse og velsignelse, som opstår ved simpel lineær-kausal tænkning, blev imidlertid bemærket meget tidligere …

Levende kræftsvulster

I begyndelsen af det 20. århundrede, kort efter den første ødelæggende verdenskrig, kunne hverdagen for amerikanere og europæere ikke have været mere forskellig.

Mens krigen i Europa havde efterladt et spor af ødelæggelse, imperier blev ødelagt, og nye stater opstod, til hvis genopbygning der måtte ydes mange lån, stod den amerikanske økonomi over for et helt andet problem: Selv hvis virksomhederne geninvesterede alle deres overskud i sig selv, ville de ikke kunne ekspandere så hurtigt, som markedet nu tillod efter krigen.

De amerikanske virksomheder stod nu over for valget mellem at opgive ideen om at være hersker for at få endnu mere kapital gennem kommercialisering eller at lade denne enestående mulighed for hurtig global ekspansion gå tabt og overlade den til andre.

Beslutningen var ikke svær for de magtfulde, og derfor blev privat ejendom til privatretlige selskaber (aktieselskaber), hvilket resulterede i over 1,3 milliarder amerikanske dollars i direkte investeringer. Men hvilke konsekvenser havde det for den måde, som virksomhederne blev ledet på?

Først og fremmest forsvandt billedet af den ene almægtige Gud, som nu er forvandlet til tusindvis af guder i form af aktionærer. Dette førte naturligvis til en helt ny række spørgsmål:

 

 • Hvis Gud var forsvundet, hvem var det så, der nu dikterede arbejdet?
 • Hvilken funktion skal selskabet have, og hvilket formål skal det tjene?

 

Peter Drucker (økonom), der stadig var en ung journalist dengang, kommenterede senere, at amerikanske virksomheder stod over for det samme problem som kristendommen engang gjorde.

Da Jesus døde, mistede samfundet sin forbindelse til Gud. For at genetablere denne forbindelse blev kristendommen grundlagt og med den en institution, der skulle genetablere forbindelsen til Gud, og en profession, der skulle administrere denne institution: kirken og dens præster. Aktionærselskaberne grundlagde ledelsesinstitutionen og præsteskabet i form af manageren, hvis opgave var at mægle mellem guderne og arbejderne.

Kun med hensyn til udviklingen af et virksomhedsformål tog det stadig tid. For det første skulle omdannelsen af virksomheder til aktieselskaber skabe nye strukturer, så nye idéer kunne opstå.

Ud af de strukturelle ændringer, hvor virksomheder tidligere var blevet forstået som maskiner, opstod nu langsomt ideer om organismer og kroppe (eng.:corporation fra lat.:corpus, for krop). Som følge heraf blev virksomhedslederen virksomhedens hjerne, som sammen med sine afdelingsledere, de såkaldte hoveder af afdelingerne (Head of Departments), skulle lede virksomhedens skæbne på aktionærernes vegne.

Men på trods af de første bevægelser i retning af teorier om levende systemer og forestillinger om virksomheder som organismer kunne man ikke uden videre slippe af med det mekanistiske verdensbillede og den deterministiske tankegang, der er forbundet med det. Dette blev hurtigt tydeligt i den udvikling, der fandt sted med hensyn til virksomhedens formål. En udvikling, der skulle få yderligere store konsekvenser for samfundet og hjælpe business schools til at skabe nye gennembrud.

Gamle idéer i en ny form

I Isaac Newtons mekanistiske verdensbillede havde universet ikke noget formål at opfylde. Den tjente udelukkende som Guds redskab, så Guds hensigter kunne opfyldes. Virksomhederne havde indtil da heller ikke selv noget formål at opfylde. De tjente udelukkende ejerens formål, som for det meste bestod i at være hurtigere, større og rigere end konkurrenterne.

Et verdenssyn, som især tiltrak Milton Friedman (økonom og økonomiske videnskabsmand), og som han brugte for sig selv og sine ideer om økonomi, idet han skrev følgende i en avisartikel:

“Den eneste legitime forretning for virksomheder er at drive forretning.”

Friedman reducerede således ikke blot selskabets formål til at skabe profit for aktionærerne, men gjorde også præsteskabet til aktionærernes redskab – og sig selv til den ypperste præst for denne fortælling i årtier.

Desuden bør man vide om Milton Friedman, at han så socialt engagement som uretfærdighed og som en fare for individets frihed – en holdning, som ideologiske kapitalister stadig gerne deler i dag.

Milton Friedman var imidlertid stort set blind for de sociale systemiske sammenhænge og de mulige konsekvenser af hans forslag for det globale samfund. Dette skyldtes til dels, at hans observationer og hans uddannelse stammer fra en tid, hvor folk stadig antog en konsekvensfri illusion om uendelig økonomisk vækst.

Metastaser

I forbindelse med virksomhedens omdannelse til en organisme beskæftigede økonomer, økonomisk forsker og business schools sig med spørgsmålet om, hvilken funktion virksomhedens overskud skulle tildeles.

Havde overskuddet overhovedet en funktion for virksomheden?

Peter Drucker udtrykte følgende meningsfuldt: “En virksomheds overskud er ikke andet end ilt, som folk har brug for, for at leve. Nødvendig for eksistensen, men ikke grunden til den.” Peter så profit som et middel, der kunne sikre en virksomheds eksistens, men som aldrig kunne være dens mål eller formål.

Ideologiske økonomer, økonomiske videnskabsmænd og business schools retfærdiggjorde på den anden side aktieselskabernes ekspansionisme ved at sige, at hvis virksomhederne ville overleve, måtte de vokse, for hvis de ikke gjorde det, ville det modsatte ske. Virksomhederne ville skrumpe og til sidst dø.

At denne måde at betragte samfundet på, ved at overføre det fra en organisme til en virksomhed, er ikke blot forkert, men frem for alt en farlig endimensionel tankegang, der, som historien gang på gang har vist, fører til udnyttelse og forsømmelse og frarøver fremtidige generationer deres fremtid.

Men lige som det allerede dengang har været ligegyldigt, så er det også nu, især for de ideologiske tilhængere af denne tankegang. I sidste ende blev vækst det centrale tema for erhvervslivet og politikerne på den tid, en begrundelse for at ansætte billig arbejdskraft med forenklede og ensformige opgaver og for at øge aktionærernes fortjeneste konstant.

Men det faktum, at der allerede var ved at ske systemiske ændringer i samfundet, forblev fuldstændig ubemærket og undervurderet, ikke kun af Milton Friedman …

En ny krig

Men der skulle kun gå få år, før det blev en ny verdenskrig, der ville blive en global forstærker af sociale og systemiske ændringer. Da USA gik ind i Anden Verdenskrig, blev regeringen tvunget til at rekruttere flere arbejdere til militærtjeneste og trække dem ud af deres job i produktionsvirksomhederne.

Omkring 16 millioner eller 11 % af USA’s befolkning blev i sidste ende indkaldt, og det skete samtidig med, at virksomhederne mere end nogensinde før måtte øge deres produktivitet med henblik på krigsøkonomien. Dette satte den amerikanske økonomi i et dilemma, som de måtte løse sammen med militæret, og til dette formål havde de brug for et koncept.

Allerede før krigen begyndte, havde repræsentanter for erhvervslivet og lobbyisterne lært af propagandafilmenes magt i biograferne. Det er jo netop disse propagandafilmer som var baseret på Siegmund Freuds (grundlægger af psykoanalysen) og hans nevøs Edward Bernays’ (grundlægger af public relations) teorier, der allerede havde forberedt befolkningen på krigen og skabt tilhængere.

Succesen med disse propagandafilm fik beslutningstagerne til at samarbejde med Hollywood-filmskabere og tegnere om at skabe historier som ”Rosie the Riveter” eller ”Tillie the Toiler”. Disse historier skulle især appellere til kvinder, men også interessere unge og ældre for produktionsarbejde.

For at forkorte oplæringsfasen for nye arbejdere betydeligt, udviklede krigsministeriet sammen med Kommissionen for krigsarbejde og forskellige eksperter fra virksomhederne nye oplæringsmetoder – herunder det såkaldte Training Within Industries (TWI) program, som i Frederick Taylors ånd opdelte arbejdsgangene i de mindste elementer, der kunne læres og gentages meget hurtigt, netop af denne grund.

Om meningen og formålet med arbejdet

Hvad der imidlertid skulle få endnu større betydning for de efterfølgende generationer, var, at disse nyansatte arbejdere ikke længere primært arbejdede på fabrikkerne for lønnen. Det behøvede de heller ikke. Staten udviklede et socialt program, der kunne betale for alle familier, der havde forsørgelsesberettigede personer ved fronten.

Kvinder, unge som gamle, gik nu på arbejde, især fordi propagandaen gav dem et helt nyt image, hvor de fik en krigsafgørende værdi. Deres engagement ville være afgørende for, om de snart ville kunne holde deres kære i deres arme igen. Alt, hvad de skulle gøre, var at samarbejde energisk.

Kort sagt gav propagandaen arbejdstagerne mulighed for at finde en personlig mening med deres arbejde.

Ud fra et mekanistisk verdenssyn, som efterhånden var begyndt at danse med en idé om organismer, og hvor den enkelte arbejdstager blev betragtet som en nødvendig ressource for at skabe profit til aktionærerne, var det pludselig blevet til medarbejdere, der skulle udvikle en personlig mening med deres med-arbejde. Selv om dette i første omgang bestod i sejr og fred for de kære gennem samarbejde, havde denne ændring vidtrækkende konsekvenser for samfundet.

Kort efter Anden Verdenskrig opstod den første generation af medarbejdere, som virkelig turde sætte spørgsmålstegn ved arbejdsgiverne og i stedet forfølge deres egne interesser og mål. Fra da af blev politik, erhvervsliv og virksomheder konfronteret med deres medarbejderes personlige mål og interesser på en måde, som ikke havde eksisteret før. Lignende fænomener opstod i Europa under genopbygningen og den hurtigt organiserede Marshallplan.

Ønsket om mere uddannelse og om personlige udviklingsmuligheder voksede. Og i løbet af meget kort tid måtte lederne håndtere medarbejdere, der allerede var mere veluddannede end dem selv, hvilket satte deres oplærte tankegang på prøve, og det gør det stadig i dag.

Emergens

Fra 1960’erne og fremefter opstod der et fænomen, hvor dele af samfundet organiserede sig internt for at protestere mod den måde, det samfundssystem, som de selv var en del af, tjente deres formål på.

Kvindebevægelsen var f.eks. en organiseret del af samfundet, hvor kvinder organiserede sig i en bevægelse for at protestere mod forholdene i samfundet og for flere kvinders rettigheder. Dr. Martin Luther King organiserede afroamerikanere til at protestere mod forholdene i samfundet.

Så dele af samfundet protesterede mod, at samfundet skulle skabe betingelser, hvor de protesterende organisationers mål blev respekteret.

Derefter organiserede grupper uden for et system, f.eks. det økonomiske system, sig for at protestere mod den måde, hvorpå det økonomiske system påvirkede den organiserede gruppes livskvalitet. Miljøbevægelser er et eksempel herpå.

Aktieselskaber og virksomheder blev fremover konfronteret med funktioner, mål og formål, der kunne strække sig over tre niveauer: Virksomhedens funktioner, mål og formål, dens deles (medarbejdernes) funktioner, mål og formål samt de funktioner, mål og formål, som kan lægge pres på virksomheden fra organiserede grupper uden for virksomheden.

En mangfoldighed af forskellige og uensartede funktioner, mål og formål på hvert niveau og med forskellige og uensartede funktioner, mål og formål på de forskellige niveauer skabte en ny kompleksitet – en kompleksitet, som nu skulle forvaltes, og som institutionerne stadig ikke har tilstrækkelige svar til deres præster (ledelse og ledere) til at håndtere.

I begyndelsen af 1970’erne førte observationer som disse bl.a. til nye systemteorier og deres videnskab: teorien om komplekse systemer, teorien om dynamiske systemer, teorien om komplekse levende systemer, til andenordens kybernetik og endelig til teorien om autopoetik og komplekset af adaptive systemer.

Og endnu en gang skulle det være fortidens opdagelser, der lagde grunden til yderligere ændringer i samfundet. Nu kunne de imidlertid gøre det lige så klart, fra hvilke kredsløb samfundet må lære at bryde ud af, hvis det ikke vil gå til grunde som andre avancerede civilisationer før.

Socio-systemisk organisering og virkelighedsemulering

Grundlaget for disse nye sociale forandringer blev lagt af Max Planck (fysiker, grundlægger af kvantefysikken), som i 1900 rystede fysikkens verden med sine strålingslove, efterfulgt af Werner Karl Heisenberg, som fra 1920 og fremefter lærte os med sit usikkerhedsprincip, at intet selv i et vakuum er fritaget for indbyrdes afhængigheder og pludselige udsving.

Dette førte til den erkendelse, at dét at forsøge at forudsige en begivenhed nøjagtigt ét sted fører til større usikkerhed, ubestemthed og blinde pletter andre steder. Ubestemthed er en del af komplekse levende systemer, hvor man i bedste fald kan tale om sandsynligheder og rammer, men ikke om en perfekt forudsigelse af alle tilstande.

Det var en opdagelse, der ikke blot kunne ses som et første slag i ansigtet på den hidtil praktiserede lineær-kausale determinisme, men som samtidig var startskuddet til en videnskabelig udvikling, der bidrog til den moderne halvlederteknologi og dermed også til ny radio-, satellit- og computerteknologi.

Til dem, der ikke ved det, kan jeg sige, at uden kvantefysik ville der ikke være nogen usb-sticks.

Men når to konkurrerende verdenssyn (determinisme og indeterminisme) kommer i konflikt med hinanden, opstår der først dysfunktionelle konflikter og forstærkende feedback loops. Determinismen må lære at miste sin sikkerhed, og indeterminismen må lære at respektere sikkerheden, hvor det er muligt.

Konflikten svarer til den politiske konflikt mellem behovet for mere frihed og behovet for mere sikkerhed.

Kun når det er muligt at orientere om nye videnskabelige resultater i samfundet, når en bred masse af mennesker har adgang til og kan sætte sig ind i disse resultater, kan der opstå kreative konflikter, som kan føre til nye løsninger på sociale dilemmaer:

Først da kan man forstå, at sikkerhed og frihed er gensidigt afhængige, at lineære og systemiske modeller beriger hinanden. Økonomisk opsving i nye tider betyder altid, at uddannelsessystemerne også skal ændres, fordi modellerne fra før udviklingen ikke kan forstå de fænomener, der opstår efterfølgende.

Industriel tilbagekoblingseffekt

Da Donella Meadows (miljøforsker), Dennis Meadows (økonom), Jørgen Randers (fremtidsforsker) og William Behrens (oceanolog) samt Jay Wright Forrester (grundlægger af systemdynamikken) for første gang i 1972 præsenterede forskellige scenarier og sandsynlige virkninger af uendelig økonomisk vækst for et bredt publikum, opstod den første store konflikt mellem to modstridende tankegange.

Den deterministiske tænker, som med klassisk videnskab og reduktionistisk analysearbejde troede, at den kunne bryde alt ned til de mindste enheder og dermed bestemme alle indbyrdes sammenhænge, og den indeterministiske tænker, som med en ny videnskab og holistisk syntese kunne skabe systemiske sammenhænge og arbejde med sandsynligheder, hvorfra man kunne udlede vendepunkter for forandring.

Disse nye modeller og beregninger baseret på systemisk videnskab blev imidlertid hurtigt kritiseret. I denne proces var det især de institutioner, der var kendt for den ideologiske, liberale finanskapitalisme, og som nu tyede til Friedrich Hayeks og Milton Friedmans økonomiske teorier og Edward Bernays’ propagandateorier for at positionere deres lobbyforeninger til politisk modstand, der var særligt højlydte i deres kritik.

For dem, der har læst denne artikel omhyggeligt indtil nu, bør disse reaktioner ikke komme som nogen overraskelse. For som vi kan huske, var det også liberale fortalere for det frie marked, der ikke blot grundlagde de første business schools, men som også tilhørte en herskende elite under industrialiseringen. Denne elite ignorerede konsekvent konsekvenserne af overudnyttelsen af samfundet og planeten for kortsynet profit. Og det var netop denne form for berigelse, som nu kom under stigende pres – og stadig gør det i dag.

Det er vigtigt for dem, der er interesseret for systemet, at forstå på dette punkt, at alle ideologier har en tendens til at udelukke andres meninger og idéer. I stedet søger ideologierne for at alle bliver påbudt at tænke det samme og det kan blive til fatale tilbagekoblinger, fordi de forstærker populisme, klassekamp, ekstremisme og sociale spændinger. I værste fald fører de så til oprør, omvæltninger og krige.

På dette tidspunkt er du velkommen til at reflektere over stilistiske og retoriske virkemidler hos politiske partier i din omgivelse.

Jeg anbefaler også, at du stiller spørgsmålstegn ved dine egne impulser og tankemønstre. Lav en antitese eller undersøg det modsatte af din mening. Er du klar over konsekvenserne af dine synspunkter og handlinger for samfundet? Hvilken effekt har det, du gør eller køber hver dag, for eksempel på et barn på den anden side af jorden?

Der er stor forskel på, om vi taler om forslag til forandringer, nye idéer og tilgange, som er skadelige for samfundet på lang sigt og derfor med god grund bør afvises af samfundet, eller om nye videnskabelige metoder og resultater, som udelukkes på grund af ideologiske impulser.

Denne form for udelukkelse, især med hensyn til fremtidige generationer, kan bestemt betragtes som en form for forbrydelse, ligesom FN-repræsentanter fra udviklingslande f.eks. betragter fattigdom som en krænkelse af menneskerettighederne.

Russell L. Ackoff beskrev denne form for organiseret afvisning og udelukkelse som en reaktiv planlægningsadfærd, der især kan observeres i autokratiske og strenge hierarkier.

Inden for disse hierarkier er der en øverste tredjedel, der er indoktrineret i selvophold og loyalitet over for familieoverhovedet, som så længe og så voldsomt afviser nye ideer og tankegange og endda aktivt modarbejder dem ved gentagne gange at skabe kunstige hindringer, indtil den gamle mand – og ikke sjældent selskabet med ham – dør.

"Fejl, tabte muligheder, er normalt mere kritiske end fejl i gennemførelsen. Organisationer fejler eller går i opløsning oftere på grund af det, de ikke har gjort, end på grund af det, de har gjort."

Som enhver systempraktiker bør vide, er mangfoldighed nødvendig for komplekse levende systemers overlevelse og dermed også andres meninger, idéer, forslag og tankegang – så længe de er funktionelle for systemet.

Det er naturligvis meget lettere at tale om mangfoldighed for at polere virksomhedens image op gennem markedsføring end at blive bevidst om dens faktiske betydning for virksomheder og organisationer. Og det er endnu vanskeligere at kræve denne form for bevidsthed, jo mere man ved om virkningerne af et industrialiseret uddannelsessystem i samfundet …

Hvis f.eks. selv universiteterne bliver efficient fungerende uddannelsessteder for mere vækstpræstationer, fordi de ikke kan tage ansvar for videnskab og forskning, der tjener samfundets langsigtede udvikling, vil dette uddannelsessystem næppe frembringe kreative kræfter, der er i stand til at føre til innovationer.

Og hvis det er alt, hvad samfundet stadig kan producere gennem et uddannelsessystem, nemlig produkter, teknikker og metoder er, der skal øge det globale forbrug og den uophørlige cirkulation af varer, så lider samfundssystemet af en smitsom sygdom, der, hvis den ikke behandles, først fører til komatøse tilstande og derefter til patientens død.

Ledernes nye tøj

Erhvervslivet havde i hvert fald hurtigt lært af de succeser, som propagandamaskineriet under Anden Verdenskrig havde haft. Med fremkomsten af tv-apparater udvikledes helt nye former for propaganda, herunder reklamefilm. Og hvem ville nu ikke undvære de produkter, der lovede at spare os tid og dermed gjorde sig selv næsten uundværlige?

I første omgang lykkedes det virksomhederne at stimulere forbruget i samfundet med henblik på at øge salget og fortjenesten gennem nye markedsføringsmetoder, der bl.a. blev udviklet på handelsskoler. I 1970’erne blev økonomien imidlertid overvældet af en bølge af billigere og bedre kvalitetsprodukter fra Asien.

For at modvirke denne udvikling pressede lobbyisterne i stigende grad på for at indgå handelsaftaler, som først blev intensiveret med vækstlande og senere med tredjelande. For de nu globalt aktive vestlige virksomheder åbnede disse politiske bevægelser mulighed for at flytte produktion og forsyningskæder med henblik på omkostningsreduktion og profitmaksimering.

Det gjorde de, selv om det ville have været et bedre og især mere langsigtet alternativ til at skabe nye procesgange og bedre kvalitet ved at skabe politiske rammebetingelser eller rammebetingelser i virksomhederne, som kunne have inspireret deres egne medarbejderes kreativitet og håndværksmæssige dygtighed. Idéen om outsourcing blev et centralt emne for iværksættere.

Det var først da William Edwards Deming (pioner inden for kvalitetsstyring), der havde arbejdet som statistiker og kvalitetsekspert i Japan siden 1950’erne, optrådte i en dokumentarfilm for NBC i 1980, at interessen for at få styr på sin egen produktkvalitet steg – dog med moderat succes, da hans ideer om dyb viden konkurrerede med ledelsens alvidende hjerner.

I begyndelsen af 90’erne fulgte udgivelsen af bestselleren “The machine that changed the world” af James P. Womack (økonom) og Daniel T. Jones (forfatter og forsker). På ca. 250 sider beskrev de temmelig groft og overfladisk, hvad de anså for at være de angiveligt hemmelige opskrifter og justeringsskruer, der gjorde det muligt for japanske bilproducenter at producere så robust og billigt.

I deres observationer havde de imidlertid overset indflydelsen fra den japanske monozukuri-filosofi og den dybe respekt for mennesker som individer. Det er vigtigt at vide, at de asiatiske kulturer ikke konstruerede mekanistiske verdensbilleder af et univers, der var perfekt skabt af Gud.

Ud fra de overfladiske observationer, som Womack og Jones havde lavet, og som forretningsmanden John Krafcik tidligere havde døbt “Lean”, opstod der nu et konglomerat af værktøjer og metoder, til hvis brug og anvendelse virksomhederne oprettede deres egne afdelinger, som skulle dreje på de såkaldte justeringsskruer i virksomhedsmaskinen.

I bund og grund var dette en genoplivning af et mekanistisk verdenssyn og en fatal fortsættelse af en centralt kontrolleret top-down ledelsestilgang, der igen behandlede mennesker mere som maskiner. Ledelsen brugte efficiensgevinster til at afskedige medarbejdere, som angiveligt var blevet overflødige, for at spare omkostninger. En tilgang, der ikke fandtes i den originale japanske udgave af det som vi kender under begrebet Lean i dag.

Det kunne ikke tage vinden ud af sejlene for denne omkostningsbesparende tilgang. I stedet blev det så populært, at flere og flere erhvervsskoler, “eksperter” og nye konsulenter tilbød uddannelse til medarbejdere og ledere. Til sidst opstod der en hel industri med farvede bælter, titler som ”Sponsor” og ”Lean Champion” og dusinvis af certifikater, som fandt deres købere for penge.

Kun de, der allerede havde været fortrolige med systemteorier, eller som i det mindste havde studeret indlæringsteorier som dem af Jean Piaget (udviklingspsykolog) og Gregory Bateson (samfundsvidenskabsmand og kybernetiker), var allerede dengang klar over, at en overfladisk og mekanistisk uddannelse ikke kan føre til langsigtede ændringer i virksomheder, fordi disse former for uddannelse sjældent ændrede noget ved de opdragede måder at tænke og handle på, og slet ikke ved systemet i virksomheden.

Men selv systemteorier, der blev udviklet til virksomheder, kunne ikke ændre på det faktum, at virksomhederne blev tvunget til at opnå stadig mere kortsigtede resultater på grund af de finansielle markeders funktion. Det er derfor ikke overraskende, at Peter Senges (systemforsker) koncept om den lærende organisation og hans “arketyper”, som havde givet virksomhederne mulighed for at kortlægge sammenhænge og påvirkningsfaktorer, kun havde begrænset succes.

Og selv Russell L. Ackoffs mesterværk “Re-Creating the Corporation”, som han udgav i slutningen af 1990’erne, og hvis samfundsøkonomiske systemiske tankegang han promoverede indtil sin død i 2009, kunne ikke længere ændre de rammebetingelser, der førte til mere og mere nærsynethed.

Ud fra et systemteoretisk perspektiv er det vigtigt at vide, at Russell L. Ackoffs arbejde er en af de mest funktionelle tilgange til at få styr på nutidens sociale dilemmaer på grund af sin flerdimensionalitet og sit syn på social udvikling.

Efter min mening kan disse sociosystemiske perspektiver kun overgås af noget, der kan opstå fra intelligente netværk og bygge videre på dem. Men straks mere om det. For dét, som Russell L. Ackoff ikke kunne håndtere i sin levetid, var de fænomener, der opstod med et voksende marked for forbrugerelektronik, computere og internettet i 1990’erne …

I tragten af ideologiske impulser

Da markedet for forbrugerelektronik, computere og internettet begyndte at vokse hurtigt, opstod der et nyt socialt fænomen, hvis virkninger er med til at forme vores liv i dag: Netværket. I første omgang begyndte denne udvikling med en forsigtig udforskning af stadig individuelle “brugere” og nørder, som dog hurtigt indså, at de havde med en helt ny og en endnu uudnyttet digital verden at gøre.

De første markedspladser for piratkopier og andre tvivlsomme forretninger af enhver art opstod i løbet af kort tid. Men der opstod også de første rum for videnskabelig udveksling, digitale biblioteker, fora for kreativitet, underholdning og udbredelse af ekstreme ideologier.

Med digitaliseringen, nye mobilteknologier og stadig hurtigere forbindelsesprotokoller begyndte folk endelig at skabe sig en digital identitet. Og med fænomenet ”sociale netværk” voksede dynamikken og mangfoldigheden på World Wide Web i et hurtigt tempo.

Teorier fra universiteter som Harvard og Stanford fortsatte med at inspirere Silicon Valley til at opfinde nye modeller for vækst i den digitale verden. Modeller, der førte til, at søgemasker, filtre og algoritmer nu spiller en særlig stor mængde følelsesmæssigt indhold til “brugeren”, som nu blev forbruger af digitale medier gennem følelsesmæssige trigger.

Disse modeller var og er også så vellykkede, fordi en passende håndtering af digitale medier er en utilstrækkelig del af skoleundervisningen. For eksempel er det den dag i dag kun få mennesker, der ved, at hvis de sætter et “-” foran termer i søgemaskinerne, så bliver der lagt færre reklamefælder for selvbekræftelse og forbrug i deres vej.

Dannelsen af de første netværksbobler havde imidlertid en anden afgørende effekt på samfundet, nemlig en betydelig stigning i selvdramatisering og selvudnyttelse, idet forbrugeren nu gjorde sig selv til et profitabelt produkt eller en “brandambassadør” (influencer).

Dette førte bl.a. til fænomenet ”fast fashion”, som virksomheder profiterer af, når de formår at gøre unge piger til “influencers”, så deres forbrug af billigt produceret tøj stiger voldsomt. Det er uvist, om de “indflydelsesrige” er klar over, at de er medansvarlige for de enorme affaldsdepoter i Atacama-ørkenen og udnyttelsen af unge syersker i lande som Bangladesh.

En anden, langt værre effekt, som netværksbobler har på samfundet, er det store potentiale for ideologisering, hvor alt, hvad der kan ideologiseres, ideologiseres. På videoplatforme finder vi i dag ofte en ekstrem emotionalisering med amatørpsykologer og esoterikere, der ønsker at forklare samfundet, hvad der er galt med det.

Populisme for ekstreme politiske ideologier eller spørgsmål om, hvordan man hurtigst muligt kan blive rig på baggrund af andre mennesker ved hjælp af sneboldeffektens renæssance, kan også findes der. Algoritmerne sørger så for, at forbrugeren kommer dybere og dybere ind i en malstrøm af forskellige ideologiske verdenssyn. Den, der tror, at det kun berører de andre, bør kigge sig omkring i de netværk, hvor de såkaldt uddannede mennesker holder til.

Også her forsvares teorier om ledelsestilgange, politiske holdninger og personlige værdier dogmatisk hvilket fører til dysfunktionelle argumenter, indtil mobning og udelukkelse i sidste ende fjerner dét, som netværk i det mindste hypotetisk set burde fremme: at blive mere intelligent. Som vi også ved i dag, benytter virksomheder, politiske partier og endda hele regeringer sig i stigende grad af botnets til at sprede målrettede usandheder og instrumentalisere folk til deres egne formål.

Og fordi der kun er få i masserne, der er i stand til at gennemskue meningsdannernes og de magtfuldes retoriske spil, og fordi kun få mennesker har fået en systemisk uddannelse, og fordi det derfor ikke er muligt at anvende systemiske perspektiver på politik for at undgå korruption, lobbyisme og meningsdannelse gennem love og ændrede rammebetingelser, fortsætter den selvdestruktion, der forhindrer samfundet i at udvikle egentlige funktionelle løsninger på vor tids dilemmaer.

Der rejses spørgsmål om, hvor rejsen skal gå hen på grund af dette. Det er bedre ikke at spørge en repræsentant for de ideologier, der er ved at opstå, som for eksempel Elon Musk, Peter Thiel eller William MacAskill. Her tales der om en mærkelig transhumanitet, hvor vores opgave er at afhumanisere os selv så hurtigt som muligt og leve som cyberpunks i en digital verden.

Vi skal vide, at der stadig er nok alternativer til at skabe en verden for vores børn, der ikke ender i en dystopi som ”Elysium” (film). Dét, der er brug for, er investeringer i System:Tid passende og funktionel uddannelse.

AShortStoryOfEmergence
Click to enlarge

Sidste stop for virkelighedsemulering

Peter Kruse (organisationspsykolog) sagde allerede om ledelse og svarede på spørgsmålet: “Hvordan reagerer mennesker på stigende kompleksitet?”, at det i dynamiske netværk i en globaliseret verden kun hjælper at øge netværkstætheden for at skabe mindst lige så komplekse dynamiske modeller og værktøjer, der kan være tilstrækkeligt funktionelle for samfundet.

Den mest komplekse og dynamiske model, som menneskeheden har til rådighed, er det kommunikationssystem, som alle er en del af. Uanset om det drejer sig om samfund, politik, økonomi, virksomheder, grupper, teams eller enkeltpersoner, er de alle en del af et globalt kommunikationssystem.

I dette system kommunikerer vi gennem vores sprog, skrift, symboler, former, farver, lyde, bevægelser, vibrationer, lugte, fagter, ansigtsudtryk og meget mere. Mennesker kan ikke undgå at kommunikere hele tiden, eller rettere sagt, at deres adfærd fortolkes som kommunikativ adfærd, fordi de er sociale væsener: vores psykiske og vores sociale udvikling forløber parallelt.

Hertil skal vi vide, at alt i dette metasystem står og falder med resonansen med dét, der kommunikeres, bl.a. med bevidstheden om det tegnunivers, der er individuelt tilgængeligt. Men kun de færreste af os har adgang til dette på en differentieret og reflekteret måde og er trænet i at håndtere tegnene på en sådan måde, at de kan sige præcis, hvad de mener, og også mener, hvad de siger.

"Grænserne for mit sprog betyder grænserne for min verden."

Endnu færre mennesker er klar over, at miljøforhold ikke kun påvirker menneskets adfærd og kompetenceudvikling, men at miljøforhold også præger den sproglige udvikling og bestemmer den kvalitative klarhed, hvormed vi kan kommunikere med vores omgivelser. I denne sammenhæng er sprog mere end blot en definition af begreber.

For at illustrere dette kan du overveje følgende eksempel:

Du bliver født som barn i Somalia under usikre miljøforhold. Du mistede dine forældre i en tidlig alder på grund af politiske uroligheder, og nu møder du et andet ”dig”. Et ”dig”, der er født i en vestlig velstand. Sammen taler i om emnet “frihed” og dets betydning for jer begge.

Jeg tror, at du kan forstå, at et og samme begreb, nemlig “frihed”, vil have en helt forskellig betydning for begge personer (versioner af dig). Hvis vi nu antager, at alle mennesker er født under unikke miljøbetingelser, så burde det nu blive mere klart, hvorfor mennesker og samfunde igen og igen kommer i dysfunktionelle konflikter: De taler ikke det samme sprog.

Og hvis vi nu yderligere antager, at vores individuelle verdensbilleder, ideologier, måder at tænke og opføre os på, afhænger af, hvor godt vi har udviklet vores eget tegnunivers og hvor godt vi kan genkende systemiske sammenhænge, så kan man spørge sig selv, hvad der sker, hvis disse kompetencer ikke er tilsvarende veludviklede – så bevæger størstedelen af verdens borgere sig med et usikkert sprog i dynamisk komplekse netværk fulde af følelsesmæssige triggere og algoritmer.

Omvendt kan man også spørge, hvad der sker, når man har udviklet disse kompetencer i stor udstrækning, og når man så sammen med andre udvikler nye idéer, der kan undersøges for deres funktionalitet på ingen tid. Der vil opstå et intelligent menneskeligt netværk, som ved hjælp af stor mangfoldighed er i stand til at finde bæredygtige løsninger på sociale dilemmaer. Og det er netop dét, det skal handle om.

Hvis du vil du lære mere om det, kan jeg kun anbefale dig at se nærmere på Gitta og Ralf Peyns forskning. Du vil ikke kun finde en tilgang til en platform for uddannelse og forståelse af komplekse systemer, men også modeller for kompleksitetsdesign og konfliktmodellering, f.eks. en ny logik med flere værdier, som du kan bruge til at modellere komplekse levende systemer.

Peyns’ arbejde knytter sig dermed direkte til Peter Kruses vigtige tankegang, Niklas Luhmanns model for sociale systemer og mange andre. Desuden har jeg under min forskning i funktionelt og bæredygtigt organisatorisk design fundet frem til, at deres logik er i tråd med Russell L. Ackoffs, Stafford Beers og William Edward Demings værdifulde tanker, samtidig med at de imødekommer vor tids udfordringer med alt det, vi har brug for at overveje i forbindelse med kommende kriser.

Hvis du gerne vil vide mere om Peyns’ innovationer, som kan bruges til at give passende undervisning i System:Tid, står jeg naturligvis til din rådighed. Og hvis du ønsker at udnytte den langsigtede merværdi for bæredygtighed gennem praktiserede systemvidenskabelige tilgange, skal du blot kontakte mig.

Jeg rådgiver, uddanner og udvikler gerne nye rammebetingelser for større udviklingspotentiale sammen med politiske beslutningstagere og virksomhedsledere.

Referencer og nyttige links

Referencer

Nogle af de referencer jeg har brugt:

 

 • Re-Creating the Corporation, Russell Ackoff, 1999 Oxford University Press
 • The American Corporation, Ralph Edward Gomory and Richard E.Sylla, Dædalus 2013
 • Library of congress lov.gov/classroom-materials
 • The History of foreign investment in the United States, Mira Wilkins, EH.NET 2005
 • The 1900s business and the economy, encyclopedia.com
 • The national ww2 museum, New Orleans
 • Japans Industrial Structure: Forced to Change, Springer Link 2020

Links

LinkedIn
Facebook

Dominik Ortelt

Dominik kombinerer over 20 års interkulturel erfaring med en dyb forståelse af organisatorisk og social udvikling. Han er anerkendt som en polymat og systemtænker og bruger sin unikke blanding af internationale certificeringer til at mestre komplekse udfordringer. Med sin ekspertise i systemisk tænkning og Monozukuri-filosofien, den japanske original bag Lean, driver han bæredygtig udvikling i organisationer og etablerer nye kvalitative standarder for ledelse og samarbejde.

Flere relaterede indlæg

Systemtænkning

Hvad er kompleksitet og hvordan kan du lede dig selv og andre bedre i den?

Systemtænkning

Hvordan emergens fungerer, og hvad vi kan bruge den til

Systemtænkning

Essensen af begrebet udvikling

Seneste

Lean Thinking

Monozukuri, Japans filosofi og dens potentiale for Danmark

Systemtænkning

Hvad er kompleksitet og hvordan kan du lede dig selv og andre bedre i den?

Systemtænkning

Hvordan emergens fungerer, og hvad vi kan bruge den til