Syntese

Fundamentet for langsigtet udvikling gennem systemtænkning, observation og re-design.

Tænk over det

94 % af problemerne i erhvervslivet og samfundet er systemdrevne

For at opnå høj ydeevne, innovation og ægte bæredygtighed i nutidens komplekse dynamiske miljøer er det nødvendigt at arbejde med passende systemiske tilgange. Kun systemiske tilgange er egnet til at skabe rammerne for bedre langsigtede beslutninger.

Analyse

En stor del af nutidens velstand kan direkte tilskrives menneskernes analytiske evner. Det var disse færdigheder, der hjalp mennesket med at organisere sig omkring discipliner, roller og opgaver for at opnå kontinuerlige forbedringer.

Analysearbejdet er velegnet til at øge efficiens i opgaverne hvor vi med mindre indsats formår at opnå det samme eller mere. Men analysearbejdet betyder også at arbejde isolerende og afgrænsende og det gør os blinde for at se større systemiske sammenhænge.

Kort: Analytiske færdigheder er vigtige, men ikke tilstrækkeligt funktionelle til at løse komplekse systemiske problemer og at skabe bedre samlede resultater.

Syntese

I stedet for at fortsætte rejsen og illusionen om at isolerede forbedringer kan forbedre helhelden, må vi skifte over og gøre lige præcis det modsatte: adressere den komplekse helhed.

At adressere den komplekse helheden betyder at tage fat i de mange perspektiver, dimensioner, dynamikker der skaber kontekst og er ansvarlige for dagens samlede ydelsesevner.

Når vi lykkes med at se sammenhæng og kender de faktorer der danner dagens samlede ydelsesevner, får vi muligheden for at påvirke de områder der gøre os i stand til at designe en ægte bæredygtig fremtid for vores virksomheder og samfund.

Det, der har skabt dagens problemer, kan ikke være det, der løser dem.

Ægte bæredygtighed kræver mere end flotte budskaber og genbrug af de metoder og værktøjer, der har skabt problemerne.

Sådan fungerer syntesen

Formulering af rodet

Efter en kort indledende dialog for at afklare spørgsmål og formaliteter, starter jeg med en grundlæggende observation af systemadfærden i din virksomhed.

Med henblik herpå vil jeg bl.a. blive oplært af dine medarbejdere i deres processer, løbende vurdere kvaliteten af alle formelle og uformelle processer og strukturer, observere, hvordan dine virksomhedsmål behandles, registrere, i hvilket omfang virksomheden genererer ny viden, deltage i møder, gennemføre interviews, få indblik i produkter, statistikker, nøgletal og økonomi og derefter gå tre skridt tilbage og observere dit miljø set fra kundernes og samfundets perspektiv.

Derefter gennemgår vi sammen en grundig udarbejdet rapport, som indeholder alle observationer, herunder risici og udviklingspotentialer, fremskrivninger og anbefalede initiativer.

Formulering af Retningen

Når vi har gennemgået den grundigt udarbejdede rapport, tilbyder jeg at vejlede dig i udviklingen af en bæredygtighedsstrategi, der kan opfylde de tre hovedfunktioner, som virksomhederne har i samfundet:

 

  • Udvikling og uddannelse
  • Udvikling af bæredygtige produkter
  • Fordeling af velstand

 

For at gøre dette bruger vi moderne tankeværktøjer, der imødekommer dagens kompleksitet og dynamik, samtidig med at vi undgår forældede teknikker som Porters five forces og benchmarking, der ikke længere er tidssvarende.

Målet er at skabe en sund, dynamisk og robust virksomhed igennem dynamiske læringsprocesser og idealized re-design.

Læringspartnerskab

Selv når retningen er klar, har vi oplevet, at der under gennemførelsen kan opstår pludselige forhindringer, som, hvis de ikke håndteres på passende vis, dræner bevægelsen for energi.

Derfor tilbyder jeg at støtte dig ved at lære dine medarbejdere at udvikle nye mobiliserende idéer gennem en praktisk videnskabelig tankegang, som vil sætte dem i stand til at overvinde alle forhindringer.

Når læring bliver en integreret del af din organisationskultur, er du dynamisk robust.

20 års erfaring

Jeg taler
kunstens, videnskabens og håndværkets sprog

Fra gastronomi til fiskeri, fra produktions- og maskinteknik til forandrings- og leanledelse, fra organisationsdesign og strategiudvikling til international konsulentarbejde og forfatter i et tysk systemvidenskabeligt forlag. Jeg ved, hvordan man skaber langsigtede forandringer og hvordan man kan håndtere kompleksitet.

Systemiske funktioner af virksomheder for samfundet

Udvikling Og Udannelse

Der er intet andet sted i samfundet, hvor flertallet af dets medlemmer tilbringer mere tid end på arbejdspladsen – det største uddannelsessted i verden. 

Med de rette rammer, der gøre det muligt for medarbejderene at lære og praktisere videnskabelig og systemisk tænking på arbejdspladen, genererer vi en win-win situation – både for virksomheder og samfundet.

Bæredygtige Produkter

At arbejde med bæredygtighed betyder at bygge systemisk og videnskabelige kompetancer op som er grundlæggende for udvikling af nye produkter og ydelser med langsigted samfundsmæssig merværdi.

Kun en klar forstand, der er i stand til at gennemskue systemiske sammenhænge og konsekvenser, kan skabe reel merværdi.

Fordeling af velstand

Den eneste samfundsform, som vi har lært at håndtere med henblik på at fordele velstanden, er produktionsformen. Når samfundets medlemmer producerer for samfundet, fordeler det velstanden gennem lønarbejde og skatter.

En god løn øger fællesskabets likviditet og dermed fordelingseffekten. Derfor skal vi prioritere at skabe en god og social retfærdig indkomst for alle så vi styrker et demokratisk samfund, hvor alle fortjener et værdigt og godt liv.

Fremtiden skal tænkes multidimensionalt

Fem dimensioner, der er indbyrdes afhængige af hinanden for at opnå global bæredygtig succes.

Efficiens

Når gode rammebetingelser hjælper kreativiteten til at udfolde sig, og når kompetencer fører til resultater uden tab og fiasko, så er der tale om efficiens.

Effektivitet

Effektivitet er mere end efficiente processer. Effektivitet er den bevidste beslutning om at vælge langsigtet social værdi og dermed at gøre det rigtige, mere rigtigt.

Vækst

I en dynamisk kompleks, indbyrdes forbundet verden med begrænsede og svindende ressourcer vækster det, der skaber fælles social velstand for alle.

Udvikling

For at kunne opfylde alle legitime ønsker i et samfund, er der behov for en arkitektur hvor ny viden og nye nødvendige færdigheder kan udvikles kontinuerligt.

Systemledelse

Ledelse i et flerdimensionelt perspektiv betyder: at tage ansvar for system:tidens funktionelle arkitektur, for orientering på tværs af systemerne og design af løsninger der forbedrer systemerne. Lederskab er idag mindre et spørgsmål om titel, men meget mere om evner.

“Dominik Ortelt er en af de få konsulenter, der ved, hvad der har betydning. Hans sans for objektivitet og klima-funktionelle, resultatorienterede arbejde afspejles i mange års erfaring. Den hastighed, hvormed han analyserer sammenhænge med høj grad af kompleksitet, er inspirerende. Og hvad angår den måde, som Dominik tænker ledelse på: Jeg har aldrig set nogen være så kontekstorienteret.” 

Gitta Peyn

Founder, Formwelten-Institute

Blog

Vurderinger samt videnskabelig og praktisk information om emner som:

systemteorier, læringsteorier, organisationsdesign og system:tids-adækvat ledelse.

leder-du-fortsat-efter-motiveret-arbejdskraft
Motivation er emnet for lidt under halvdelen af alle de ledige stillinger i dag. Der søges motiverede medarbejdere, som skal arbejde i uformelle arbejdsmiljøer...

Kontakt

28 34 19 83

Mo – Fr

10:00 – 16:00