Mobilizing Ideas

28 34 19 83

Metafærdigheder-nøglekompetencer-for-fremtidens-udvikling

Metafærdigheder: Nøglekompetencer for fremtidens udvikling

I en verden i hastig forandring er metafærdigheder nøglen til at møde fremtidens udfordringer. Denne artikel giver en introduktion til disse vigtige færdigheder og viser, hvordan de i høj grad påvirker den måde, vi tænker og handler på. Følg med mig ind i udviklingen og betydningen af disse nøglekompetencer.

Inhold

Intro

Vi lever i en tid med stadig mere komplekse problemer. Det er ikke nyt! Mens teknologiske fremskridt, klimaforandringer og geopolitiske skift former vores tid, fører forældede uddannelseskoncepter paradoksalt nok til, at vi som samfund bevæger os længere og længere væk fra hinanden.

Gennem industrialiseret arbejdsdeling og fagspecialisering har vi på den ene side opnået en imponerende global produktionsefficiesen, men samtidig oplever mange af os en voksende social fremmedgørelse. En negativ udvikling, som er kontraproduktiv i forhold til vor tids dilemmaer.

Overalt støder vi i dag på følelsesladede diskussioner, hvor folk taler imod hinanden i stedet for med hinanden. Alligevel har vi at gøre med indbyrdes forbundne problemer og udfordringer, som kræver, at vi gentænker, ja, gentænker økonomien og samfundet.

Og det er netop her, at jeg vil fokusere på metafærdigheder. Fordi de gør os i stand til at forlade fastlåste tankemønstre i økonomien og samfundet og bryde status quo for os selv på en bæredygtig måde.

Med færdigheder som kompleksitetsledelse, en praktisk videnskabelig og systemisk måde at tænke og handle på, er vi bedre rustet til at tage fat på vor tids dilemmaer og sætte kursen for den videre udvikling.

Men hvad er metafærdigheder egentlig?

Hvad metafærdigheder er

Historisk oprindelse

Begrebet “metafærdigheder”, hvor nyt det end lyder, har historiske rødder. Filosoffer som Kuno Lorenz og Bertrand Russell udviklede begreber, der danner grundlaget for vores nuværende forståelse af metafærdigheder. Lorenz’ dialogfilosofi og Russells “knowledge by description” er blot to eksempler på, hvordan begrebet videnstilegnelse er blevet formet gennem tiden.”

Forskellige former for videnstilegnelse

Der er mange måder, hvorpå vi tilegner os, forstår og gør viden brugbar for os i dag. Fra propositionel viden, som vi får fra bøger og forelæsninger, til erfaringsbaseret og implicit viden, som bliver til intuitiv viden gennem mønsterdannelse, til taktil-kinæstetisk viden, som vi får gennem direkte erfaring, eller social og kulturel viden.

Alle disse former for viden spiller en central rolle, ikke kun i filosofien, men også i forståelsen af metafærdigheder. De viser os, hvordan vi tilegner os viden på forskellige måder, og hvor vigtigt det er at integrere og anvende disse tilgange i nutidens komplekse verden.

Metafærdigheder i ledelse og erhvervsliv

I erhvervslivet er metafærdigheder uvurderlige. Forskning fra eksperter som Diana Dimitrova og Gustav Bergmann viser, at metafærdigheder ikke kun bidrager til problemløsning, men også påvirker den måde, hvorpå organisationer lærer, vokser og konkurrerer i en verden i konstant forandring.

Det handler ikke kun om at have viden, men også om, hvordan man aktivt genererer viden, anvender den effektivt, reflekterer over den og omsætter den til praksis via handling.

Hvad gør en færdighed til en metafærdighed?

Når vi taler om færdigheder, tænker vi ofte på konkrete, målbare færdigheder som at spille et instrument eller tale et fremmedsprog. Men metafærdigheder er anderledes. De er måske i første omgang mindre håndgribelige end almindelige hårde og bløde færdigheder, og alligevel er de uvurderlige for os.

Metafærdigheder er kendetegnet ved, at de er kompetencer på et højere niveau, hvorigennem vi kan udnytte, udvide, forfine og styrke andre færdigheder. De fungerer som multiplikatorer for andre færdigheder og øger både deres dybde og bredde.

At tilegne sig metafærdigheder betyder at tilegne sig en universelt anvendelig læringsfærdighed, som ikke kun kan bruges på ét, men på mange områder, dvs. på tværs af discipliner. Men det er ikke bare et spørgsmål om at besidde en færdighed, men om hvordan man anvender denne færdighed i forskellige situationer og sammenhænge, og desuden hvordan man selv udvikler den. Og det øger dens merværdi.

For i en verden i konstant forandring, hvor roller, opgaver og færdigheder hele tiden skal omdefineres og tilpasses konteksten, er metafærdigheder universelt anvendelige. De gør os i stand til at åbne op for større og mere komplekse sammenhænge i vores omgivelser og til at lære kontinuerligt og målrettet for at generere nye innovative løsninger.

I bund og grund bliver metafærdigheder nøglen til det, der er allermest nødvendigt i dagens verden: evnen til livslang læring og kontinuerlig tilpasning til nye omstændigheder.

For hvem og hvorfor er metafærdigheder vigtige?

For den enkelte

I en tid med så mange dilemmaer, som vi skal løse, er og bliver evnen til løbende at tilpasse sig og lære afgørende.

Metafærdigheder udvider vores horisont ved at gøre os i stand til at evaluere information mere selvkritisk, inkludere nye perspektiver og finde på mere kreative løsninger på stadig mere komplekse problemer. De gør os i stand til at se sammenhænge mellem problemer, der umiddelbart ikke har noget med hinanden at gøre, og til at reagere proaktivt på globale udfordringer som f.eks. klimaforandringer

Derfor kan vi gennem disse færdigheder ikke kun fremme vores personlige eller professionelle udvikling, men også yde et reelt positivt bidrag til samfundets udvikling.

For ledere

I dagens forretningsverden er det simpelthen ikke nok at kunne vejlede, instruere medarbejdere eller opmuntre teams til at være mere produktive og engagerede fra sidelinjen.

Næste generations ledere skal være i stand til at identificere underliggende dynamikker i deres organisationer for at sikre effektive og bæredygtige strategier og bedre rammer for langsigtet forretningssucces.

Metafærdigheder støtter ledere med tankeformer, der gør dem i stand til bedre at mestre organisatoriske udfordringer, bedre at lede teams gennem forandringer, bedre at kombinere kompetencer og i fællesskab at erkende og udnytte innovationspotentialer.

Med en god forståelse og evne til at forstå komplekse sammenhænge kan ledere bidrage til fremkomsten af en proaktiv, konstruktiv og funktionel organisationskultur, der både er lærende, adaptiv og inkluderende. Med andre ord bæredygtig.

For virksomheder

Alle virksomheder i dag, uanset branche eller størrelse, står over for den udfordring, at de ikke blot skal forblive bæredygtigt og rentable, men også yde et positivt bidrag til samfundet gennem deres produkter og tjenester.

Metafærdigheder, når de styrkes i virksomhederne, gør det muligt at skabe netværkssamarbejdende kompetencehierarkier, hvorigennem der kan udvikles mere bæredygtige produkter og tjenester. Disse bliver til gengæld mere lydhøre over for deres kunders reelle og kvalitative behov, samtidig med at de bliver mere bæredygtige og miljøvenlige.

Det er dog ikke kun den langsigtede økonomiske succes, der sikres ved en styrkelse af metafærdighederne i virksomheden, men også medarbejdernes, leverandørernes, partnernes og kundernes trivsel, gode levevilkår og udviklingspotentiale, hvormed de yder et større bidrag til samfundets udvikling.

De tre essentielle metafærdigheder

Praktisk videnskabelig tænkning

I en tid, hvor ny læring og tilpasningsevne er blandt de mest værdifulde færdigheder overhovedet, hæver praktisk videnskabelig tænkning vores læringspotentiale til et nyt niveau.

Den gør det muligt for os at lære på en selvstyret og målrettet måde alt det, der er kontekstuelt vigtigt, og som interesserer os, men også, og dermed, at drive innovation og konstant udvide vores viden og færdigheder i processen. I stedet for bare at konsumere eksisterende viden og bruge enorme mængder penge på det, skaber vi selv ny værdifuld viden med denne metafærdighed.

Denne måde at tænke og handle på (for praktisk videnskab er begge dele) forfiner vi ikke kun vores eksisterende problemløsningsmetoder, men åbner også op for helt nye perspektiver og tilgange. Og det er netop det sidste, der er vigtigt, hvis vi ikke bare vil tale om fremtiden, men lære at forme den.

I dag handler det mere end nogensinde om at flytte grænserne for, hvad der er muligt, forlade status quo og konstant søge efter endnu bedre løsninger på stadig mere komplekse problemer.

For virksomheder, der styrker denne metafærdighed, betyder det, at de fremmer udviklingen af en kultur med kontinuerlig læring og en arbejdskultur, hvor at tage fejl ses som læringsmuligheder for innovation. I processen inspirerer praktisk videnskabelig tænkning folk til at stille selvkritiske spørgsmål, til at teste deres egne ideer hurtigt og nemt, og hvad kunne være tættere på iværksætteri, hvis ikke det?

Hvis du gerne vil vide mere om praktisk videnskabelig tænkning, og hvordan du kan tilegne dig denne færdighed, så følg dette link.

Systemtænkning - evnen til at tænke i relationer

I en tid, hvor vi langsomt er ved at indse, at alt på en eller anden måde hænger sammen, bliver evnen til at tænke i systemer en afgørende udviklingsmæssig fordel. Det gør os i stand til at opfatte og forstå skjulte forbindelser og interaktioner i vores omgivelser.

I stedet for isolerede og tilsyneladende uafhængige begivenheder og problemer lærer vi at tegne større cirkler. Samtidig går denne evne til at tænke langt ud over den blotte erkendelse af lineære årsags- og virkningsforhold. Vi lærer at tænke i netværk og integrerende relationer, opfatter dynamikker bedre og kan derfor handle mere proaktivt og forudseende. Også derhjemme og i de daglige indkøb.

Metafærdigheden til at tænke i relationer giver os mulighed for at mestre mere komplekse udfordringer, fordi vi bedre kan genkende underliggende mønstre og de strukturer, der afgør dem. Det hjælper os med at reflektere over de potentielle langsigtede effekter af vores beslutninger, hvilket ligeledes fører til en forbedring af effektiviteten af vores beslutninger.

I en verden, der bliver mere og mere kompleks, giver metafærdigheden at tænke i systemer os mere klarhed og fremsyn, som vi begge har brug for til at navigere mod mere bæredygtige løsninger.

Kompleksitetsledelse

Vi befinder os i en æra, der kaldes virkelighedsemulering. Et sammenfald af globalisering, algoritmisering, digitalisering og global sammenkobling. Grænserne mellem teknologier, samfund og individer er begyndt at blive udvisket, og derfor viser metafærdighederne i håndtering (ledelse) af højere kompleksitet sig at være en af vor tids nøglekompetencer.

Kompleksitetsledelse gør os i stand til bedre at forstå og mere effektivt håndtere tidens mangeartede og sammenflettede udfordringer og problemer. Med denne evne sætter vi os selv i stand til at dimensionere problemkontekster højere, dvs. at belyse dem fra mange perspektiver og differentiere hver dimension højere i processen.

Det betyder, at vi går ud over simpel sort-hvid-tænkning, men også ud over individuel faglig kompetence for i sidste ende at tænke integrativt i flere perspektiver. Det giver os ikke kun mulighed for at handle mere effektivt i forhold til konteksten, men også for at træffe bedre beslutninger, der fører til innovative løsninger, som tager hensyn til både individet og kollektivet.

Mennesker, der udvikler deres kompleksitetsledelsesevner, udmærker sig ved deres inkluderende evner, der gør dem i stand til at samle finere distinktioner på tværs af dimensioner og dermed nå frem til bedre beslutninger. De har en bedre forståelse af de mange interaktioner i systemer og kan derfor handle mere proaktivt og forudseende, endda i samarbejde med andre.

For virksomheder betyder en styrkelse af kompetencerne inden for kompleksitetsledelse, at de bedre kan hævde sig i deres dynamiske omgivelser, da de øger de kompetencer, der er nødvendige for at udvikle innovative løsninger inden for stadig mere komplekse problemområder.

I en verden af kompleksitet er kompleksitetsledelse nøglen til menneskers, økonomiers og samfunds overlevelse.

Komplexitetsledelse Basics (C2M)

  • Lær at forstå kompleksitet som en evolutionær præstation
  • Lær nemt at analysere og øge evnen til at håndtere kompleksitet
  • Øg effektiviteten i teams og virksomheder

 

Udsigt

Vores læringsrejse ind i disse tre metafærdigheders verden, som jeg har nævnt, er kun lige begyndt. I de næste par artikler vil vi dykke dybere ned i hver af disse essentielle færdigheder.

Jeg vil ikke kun udforske deres dybere betydning for os, men vil også gradvist fokusere på praktiske eksempler, personlige erfaringer og konkrete øvelsesinstruktioner og rutiner. Og selvfølgelig alt dette, så du og andre kan lykkes med at forankre dem i vores hverdag til gavn for os alle.

For mit mål er jo, at vi aktivt skal forme udviklingen af vores fremtid og løse nutidens og fremtidens problemer, udfordringer og dilemmaer.

Konklusion

Udviklingen af metafærdigheder er efter min mening afgørende i forbindelse med vores mangefacetterede problemer, udfordringer og dilemmaer. For de tjener både som en guide til kontekstuel og målrettet læring og til at tage ansvar for vores egen udvikling. Med disse metafærdigheder bygger vi de nødvendige broer fra observatør til udvikler.

Lad os udvikle disse metafærdigheder sammen og styrke de kompetencer i vores samfund, som vil gøre det muligt for vores børn at leve i en bedre verden, end den vi fandt.

Skal vi skabe fremtiden sammen?

Har du spørgsmål omkring emnet af metafærdigheder? Så kontakt mig direkte, eller deltag i en livlig diskussion på LinkedIn. Og hvis du er interesseret i at uddybe din viden på dette område, tilbyder jeg også specialiserede workshops og læringspartnerskaber.

I hvert fald ser jeg frem til at høre fra dig og lære sammen med dig!

Kan du lide denne artikel? Del den.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Flere relaterede indlæg

Systemtænkning

Metafærdigheder: Vores vej ud af evolutionær stilstand?

Systemtænkning

Er der virkelig Mangel på kvalificeret Arbejdskraft?

Systemtænkning

Hvad er kompleksitet og kompleksitetsmanagement?

Seneste

Systemtænkning

Metafærdigheder: Vores vej ud af evolutionær stilstand?

Toyota Kata

Slip udviklingen løs med Toyota Kata

Lean Thinking

Monozukuri og Muda: Hvorfor det ikke er det samme som ‘Spild

28 34 19 83